Aktuellt

Västsahara – Nationsbygge i exil 

I exil har västsaharierna byggt upp ett samhälle och en statsapparat med ett parlament, regering, ministrar och både en central och en lokal förvaltning och har dessutom en transterritoriell väljarkår. Denna bok tittar närmare på detta nationsbygge i exil, hur det vuxit fram, hur det är organiserat och hur det folkliga deltagandet fungerar men berör också svårigheter och möjligheter som möter en exilstat där en stor del av invånarna är flyktingar.

På Bokmässan i Göteborg 22-25 september 2016 hade Stiftelsen en monter på Internationella Torget samt ordnade ett samtal om Västsaharasamhällsbygge i exil på Stora Scenen. Medverkande var Julia Finér (Emmaus Stockholm); Lotta Johnsson Fornarve (riksdagsledamot (V), suppleant utrikesutskottet); Lennart Wolgemuth (gästprofessor, Göteborgs universitet). Moderator var Henrik Forsberg. 

Samtalet var en del av ett större projekt Stiftelsen Global Kunskap genomför om Västsahara. Projektet fokuserade på de interna faktorer relaterade till Västsaharakonflikten och statsbildningen SADR (Sahara Arab Democratic Republic). Vad innebär det förändrade säkerhetsläget i Maghreb-området för Polisario/SADR?  Hur arbetar den lokala politiska ledningen med att bygga upp och upprätthålla politiska institutioner under de förhållanden som råder på grund av den långdragna konflikten mellan den västsahariska befrielseorganisationen Polisario och Marocko?  Analys av den balansgång som finns mellan ett fortsatt strävande efter en politisk lösning och en risk för återupptagande av militära aktiviteter ingick i projektet.

Projektet  har innefattat materialinsamling, intervjuer på plats samt produktion av studiematerial, både i tryckt och elektronisk form. Också offentliga möten har ordnas.

Projektets syfte

Projektets syfte var att göra en djupanalys av den ena konfliktpartens, befrielserörelsen Polisarios, strategi för institutionsuppbyggnad och politiska strukturer. Drygt 80 stater har erkänt Västsahara (SADR) dock inget av EU-länderna.  Frågan om hur beslutsfattande sker kommer särskilt att studeras, likaså kvinnors roll och inflytande i de politiska beslutsprocesserna och i uppbyggande och upprätthållande av de politiska institutionerna.

Västsaharakonflikten är en konflikt som får konsekvenser inom EUs närområde t ex i form av att ett närmare politisk och ekonomiskt samarbete inom Maghreb-unionen omöjliggörs av det faktum att Marocko och Algeriet står på motsatta sidor i konflikten. En lösning av konflikten beror inte bara på de mellanstatliga förhandlingar som förs regelbundet under FNs överinseende (och som hittills varit resultatlösa) utan också på de inhemska institutioner som bildats/etablerats inom statsbildningen SADR samt det civilsamhälle som finns i flyktinglägren och i de befriade områdena.